Ngành/Tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2017

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

- Kế toán: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

250

310

17,25

- Tài chính - Ngân hàng: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

 

100

130

17,00

- Kinh doanh thương mại: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

80

111

17,75

-Marketing: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

80

97

17,75

- Quản trị kinh doanh: Tổ hợp A00; A01; D01; D97

170

220

18,50

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Tổ hợp A00; A01; D01; D97

270

381

19,75

- Ngôn ngữ Anh: Tổ hợp A01; D01; D14; D15

140

192

21,50

- Quản lý thủy sản: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

55

15,50

- Nuôi trồng thủy sản: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

180

91

15,50

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

120

93

16,00

- Công nghệ chế tạo máy: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

30

15,50

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

114

16,00

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

42

15,50

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

80

48

15,50

- Công nghệ kỹ thuật ô tô: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

150

212

17,00

- Kỹ thuật tàu thủy: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

31

16,00

- Khoa học hàng hải: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

40

21

15,50

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Tổ hợp A00; A01; C01; D90

70

81

16,00

- Công nghệ thông tin: Tổ hợp A00; A01; C01; D01

120

209

17,5

- Hệ thống thông tin quản lý: Tổ hợp A00; A01; C01; D01

60

41

15,50

- Công nghệ thực phẩm: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

200

215

16,00

- Công nghệ chế biến thủy sản: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

80

46

16,00

- Công nghệ sau thu hoạch: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

70

8

15,50

- Công nghệ kỹ thuật hóa học: Tổ hợp A00; B00; C02; D07

70

39

15,50

- Công nghệ kỹ thuật môi trường: Tổ hợp A00; A01; A02; B00

120

16

15,50

- Công nghệ sinh học: Tổ hợp A00; A02; B00; D08

60

46

16,0

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh

3.000