TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 02583 831149    

Fax: 02583 831 147

Email: tuyensinh@ntu.edu.vn