Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới. Hội nghị đã được quán triệt Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 22/CT - BCT của Bộ Chính trị và Kế hoạch 422 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác này.

     

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao của công dân, hội nghị đã hoan nghênh những điểm mới trong dự thảo và có nhiều ý kiến về nhận thức và bổ sung sửa đổi vào các nội dung của dự thảo. Các ý kiến tập trung vào vấn đề Đảng lãnh đạo, vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường...ngoài ra còn có những ý kiến liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Nhà trường... 

Sau hội nghị, nhà trường sẽ còn tiếp tục tiếp nhận những ý kiến bổ sung khác của CBVC.