Chương trình Kinh tế Thủy sản

Chương trình Kinh tế Thủy sản

Kinh tế Thủy sản là ngành đào tạo đầu tiên của Khoa Kinh tế, Trường ĐH Thủy sản trước đây (Trường ĐH Nha Trang ngày nay), đã có lịch sử phát triển hơn 35 năm.

Chương trình “Kinh tế Thủy sản” nằm trong khối ngành kinh tế, đào tạo trình độ cử nhân trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh thủy sản. Sinh viên ra trường có thể:

 • Tham gia xây dựng chiến lược và  hoạch định chính sách phát triển kinh tế thủy sản của cả nước và các địa phương; quản lý các dự án đầu tư trong ngành thủy sản;
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp thủy sản;
 • Tổ chức thu mua nguyên liệu, nghiên cứu tiếp thị sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản, nhằm đáp ứng những yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp thủy sản;
 • Phân tích, đánh giá tình hình phát triển và xu hướng phát triển thủy sản trên thế giới và khả năng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam;
 • Nhận diện được các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU?

 • Nhân viên/chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản các cấp;
 • Nhân viên/chuyên viên tại các tổ chức, chương trình, dự án kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thủy sản;
 • Nhân viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và các tổ chức sản xuất kinh doanh khác về sản phẩm thủy sản;
 • Tư vấn chính sách/dự án về thủy sản;
 • Giảng viên/nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu liên quan đến kinh tế thủy sản;
 • Tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đại học “Kinh tế Thủy sản” được thiết kế theo hệ thống tín chỉ, chú trọng đến đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, thực tế và tham quan thực địa. Những môn học chính bao gồm:

 1. Kinh tế học nghề cá
 2. Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản
 3. Qui hoạch và quản lý ngành thủy sản
 4. Quản trị doanh nghiệp thủy sản
 5. Quản trị chất lượng
 6. Thương mại thủy sản
 7. Kinh tế tài nguyên và môi trường
 8. Kinh tế phát triển
 9. Phân tích lợi ích chi phí cơ bản
 10. Marketing thủy sản
 11. Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 12. Dự báo kinh tế và kinh doanh
 13. Quản trị chuỗi cung ứng
 14. Quản lý tổng hợp vùng ven biển
 15. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 16. Các kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản
 17. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm; giải quyết vấn đề).

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hằng năm sinh viên chuyên ngành Kinh tế Thủy sản được tham quan kiến tập tại một số nơi liên quan đến nghề nghiệp như: Khu bảo vệ Hệ sinh thái biển Rạn Trào, Khu bảo tồn biển Hòn Mun, cảng cá Hòn Rớ, một số doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa.

Sinh viên tham quan kiến tập tại Khu bảo vệ Hệ sinh thái biển Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực trạng và giải pháp nguồn nhân lực trong khai thác thủy sản

Bài viết tiếp theo

Thực trạng và giải pháp nguồn nhân lực trong khai thác thủy sản

Bài viết cùng chuyên mục