Trường Đại học Nha Trang tư vấn tuyển sinh Đại học Chính quy

Thông tin cán bộ tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

  • Ký hiệu: TSN

  • Tên đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

  • Địa chỉ website của đơn vị: http://www.ntu.edu.vn;

TT Họ và tên Thứ 2 3 4 5 6 7 CN Nhiệm vụ SĐT Email
Buổi S S S S S S S
1 Ông Quách Hoài Nam Trưởng Ban TVTS Chỉ đạo chung Tư vấn chung   namqh@ntu.edu.vn
2 Ông Tô Văn Phương P.ĐTĐH Chỉ đạo chung Tư vấn chung 090.539.8699 phuongtv@ntu.edu.vn
3 Ông Trương Trọng Ánh P.ĐTĐH Quản lý chung Tư vấn chung 090.359.3859 tronganh@ntu.edu.vn
4 Ông Phạm Thanh Nhựt P.ĐTĐH Quản lý chung Tư vấn chung 0966.282.979 vietdq@ntu.edu.vn
5 Ông Đỗ Quốc Việt Ban TVTS x         x                 Tư vấn chung 0914.071.290 nhutpt@ntu.edu.vn
6 Bà Nguyễn Thị Lan Ban TVTS   x         x               Ngành Luật kinh tế, Luật 0839.963.636 lannt@ntu.edu.vn
7 Ông Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Ban TVTS     x         x             Các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghê kỹ thuật hóa học 0995.385.288 hndbao@ntu.edu.vn
8 Ông Bùi Thúc Minh Ban TVTS       x         x           Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) 0989 712 961 minhbt@ntu.edu.vn
9 Ông Nguyễn Ngọc Duy Ban TVTS         x         x         Các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh tế phát triển 0931.625.879 nguyenngocduy@ntu.edu.vn
10 Bà Ninh Thị Kim Anh Ban TVTS           x         x       Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0979.888.929 kimanh@ntu.edu.vn
11 Ông Lê Trần Phúc Ban TVTS             x         x     Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0982.747.679 phuclt@ntu.edu.vn
12 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Ban TVTS               x         x   Các ngành: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt 0971.684.968 nghianh@ntu.edu.vn
13 Ông Bùi Chí Thành Ban TVTS                 x         x Các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý 0989.639.211 thanhbc@ntu.edu.vn
14 Ông Lê Hoàng Duy Thuần Ban TVTS         x         x         Ngôn ngữ Anh 0909.489.204 thuanlhd@ntu.edu.vn
15 Ông Trần Hưng Trà Ban TVTS           x         x       Kỹ thuật xây dựng 0935.272.168 trath@ntu.edu.vn
16 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Ban TVTS               x         x   Các ngành: Khoa học hàng hải, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuât tàu thủy 0916.162.280 nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
17 Ông Nguyễn Văn Duy Ban TVTS                 x         x Các ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học 0368.369.837 duynv@ntu.edu.vn
18 Ông Ngô Đăng Nghĩa Ban TVTS x                 x         Các ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học 0914.205.115 nghiand@ntu.edu.vn
19 Ông Nguyễn Trọng Lương Ban TVTS   x                 x       Các ngành: Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản 0984.150.656 luongnt@ntu.edu.vn
20 Ông Trần Văn Hào Ban TVTS     x                 x     Các ngành: Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản 0915.839.250 haotv@ntu.edu.vn
21 Ông Ngô Văn Mạnh Ban TVTS       x                 x   Các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, 0914.252.987 manhnv@ntu.edu.vn
22 Ông Trần Văn Phước Ban TVTS         x                 x Các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, 0905.265.931 phuoctv@ntu.edu.vn