Trường Đại học Nha Trang tư vấn tuyển sinh Đại học Chính quy

Thông tin cán bộ tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

  • Ký hiệu: TSN

  • Tên đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

  • Địa chỉ website của đơn vị: http://www.ntu.edu.vn;

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email liên hệ

1

Ông Quách Hoài Nam

Tư vấn chung

 

namqh@ntu.edu.vn

 

2

Ông Tô Văn Phương

Tư vấn chung

090.539.8699

phuongtv@ntu.edu.vn

 

3

Ông Trương Trọng Ánh

Tư vấn chung

090.359.3859

tronganh@ntu.edu.vn

 

4

Ông Đỗ Quốc Việt

Tư vấn chung

0966.282.979

vietdq@ntu.edu.vn

 

5

Ông Phạm Thanh Nhựt

Tư vấn chung

0914.071.290

nhutpt@ntu.edu.vn

 

6

Bà Nguyễn Thị Lan

Ngành Luật kinh tế, Luật

0839.963.636

lannt@ntu.edu.vn

 

7

Ông Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

Các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghê kỹ thuật hóa học

0995.385.288

hndbao@ntu.edu.vn

8

Ông Bùi Thúc Minh

Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

0989 712 961

minhbt@ntu.edu.vn

9

Ông Nguyễn Ngọc Duy

Các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh tế phát triển

0931.625.879

nguyenngocduy@ntu.edu.vn

10

Bà Ninh Thị Kim Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

0979.888.929

kimanh@ntu.edu.vn

 

11

Ông Lê Trần Phúc

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

0982.747.679

phuclt@ntu.edu.vn

 

12

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Các ngành: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt

0971.684.968

nghianh@ntu.edu.vn

13

Ông Bùi Chí Thành

Các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý

0989.639.211

thanhbc@ntu.edu.vn

14

Ông Lê Hoàng Duy Thuần

Ngôn ngữ Anh

0909.489.204

thuanlhd@ntu.edu.vn

15

Ông Trần Hưng Trà

Kỹ thuật xây dựng

0935.272.168

trath@ntu.edu.vn

16

Ông Nguyễn Tuấn

Các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng

0948.182.384

tuann@ntu.edu.vn

17

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Các ngành: Khoa học hàng hải, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuât tàu thủy

0916.162.280

nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn

18

Ông Nguyễn Văn Duy

Các ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học

0368.369.837

duynv@ntu.edu.vn

19

Ông Ngô Đăng Nghĩa

Các ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học

0914.205.115

nghiand@ntu.edu.vn

20

Ông Nguyễn Trọng Lương

Các ngành: Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản

0984.150.656

luongnt@ntu.edu.vn

21

Ông Trần Văn Hào

Các ngành: Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản

0915.839.250

haotv@ntu.edu.vn

 

22

Ông Ngô Văn Mạnh

Các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản,

0914.252.987

manhnv@ntu.edu.vn

23

Ông Trần Văn Phước

Các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản,

0905.265.931

phuoctv@ntu.edu.vn