Search

Thông tin cán bộ tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

 

TT

Họ và tên CBTV

Thông tin liên hệ

Tư vấn ngành nghề

GROUP ZALO Tư vấn

1

Cô Lê Hoàng Phương Thủy

0937 709 957
thuylhp@ntu.edu.vn

Luật kinh tế

https://zalo.me/g/mkjkhp281

Luật

https://zalo.me/g/mkjkhp281

2

Cô Bùi Trần Nữ Thanh Việt

0979 234 623
thanhviet@ntu.edu.vn

Công nghệ thực phẩm

https://zalo.me/g/ywylmm891

Công nghệ chế biến thủy sản

https://zalo.me/g/hbszmu915

Kỹ thuật hóa học

https://zalo.me/g/vleskn841

Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU)

https://zalo.me/g/urtxqf627

Chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (new 2024)

https://zalo.me/g/ywylmm891

3

Cô Hoàng Thị Thơm

0983 019 882
thomht@ntu.edu.vn

Kỹ thuật điện

https://zalo.me/g/ipuywy665

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

4

Thầy Lê Kim Long

0984 080 124
longlk@ntu.edu.vn

Quản trị kinh doanh

https://zalo.me/g/rypmjq899 

Kinh tế

https://zalo.me/g/rgpznx702

Kinh doanh thương mại

https://zalo.me/g/pqbkje931

Marketing

https://zalo.me/g/lfmnfj786

Kinh tế phát triển

https://zalo.me/g/qdjpgl635

Quản trị kinh doanh (CTĐT đặc biệt)

https://zalo.me/g/rypmjq899

5

Thầy Nguyễn Tuấn

0982 016 910
tuann@ntu.edu.vn

Kế toán

https://zalo.me/g/rleytf740

Kiểm toán (new 2024)

Kế toán (CTĐT đặc biệt)

Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành Công nghệ tài chính

6

Cô Ninh Thị Kim Anh

0979 888 929
kimanh@ntu.edu.vn

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

https://zalo.me/g/ryxsuo256

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn (CTĐT đặc biệt)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp - Việt)

7

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

0971 684 968
nghianh@ntu.edu.vn

Kỹ thuật chế tạo

https://zalo.me/g/utnywx014

Kỹ thuật cơ điện tử

https://zalo.me/g/clnlbo886

Kỹ thuật nhiệt

https://zalo.me/g/rtxozk022

Kỹ thuật cơ khí

https://zalo.me/g/uwpmjo430

Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số

 

8

Thầy Bùi Chí Thành

0989 639 211
thanhbc@ntu.edu.vn

Công nghệ thông tin 

https://zalo.me/g/daqtij266

Hệ thống thông tin quản lý

https://zalo.me/g/fpxcqx415

Công nghệ thông tin (CTĐT đặc biệt)

https://zalo.me/g/ocomxo651

Khoa học máy tính (new 2024)

https://zalo.me/g/qlroag946

9

Thầy Lê Hoàng Duy Thuần

0909 489 204
thuanlhd@ntu.edu.vn

Ngôn ngữ Anh

https://zalo.me/g/hskmnk965

10

Thầy Trương Thành Chung

0763 223 248
chungtt@ntu.edu.vn

Kỹ thuật xây dựng

https://zalo.me/g/averuh958

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

0916 162 280
nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn

Khoa học hàng hải

 

Kỹ thuật ô tô

https://zalo.me/g/otxlba400

Kỹ thuât tàu thủy

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

https://zalo.me/g/ipuywy665

12

Thầy Lê Phương Chung

0918 780 795
chunglp@ntu.edu.vn

Kỹ thuật môi trường

https://zalo.me/g/uqhtky364

Công nghệ sinh học

13

Thầy Trần Văn Hào

0915 839 250
haotv@ntu.edu.vn

Quản lý thủy sản

https://zalo.me/g/gmkmjh750

Khoa học thủy sản

https://zalo.me/g/gmkmjh750

14

Thầy Trần Văn Phước

0905 265 931
phuoctv@ntu.edu.vn

Nuôi trồng thủy sản

https://zalo.me/g/guxliq202

Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU)

https://zalo.me/g/tvlrym336