Search

Thông tin cán bộ tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

TT Họ và tên Tư vấn ngành nghề Số điện thoại Email liên hệ
1 Cô Nguyễn Thị Lan
 1. Luật kinh tế
 2. Luật
0839 963 636 lannt@ntu.edu.vn
2 Cô Bùi Trần Nữ Thanh Việt
 1. Công nghệ thực phẩm
 2. Công nghệ chế biến thủy sản
 3. Công nghệ sau thu hoạch
 4. Kỹ thuật hóa học
 5. Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú)
0979 234 623 thanhviet@ntu.edu.vn
3 Thầy Bùi Thúc Minh
 1. Kỹ thuật điện
 2. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 3. Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
0989 712 961 minhbt@ntu.edu.vn
4 Thầy Lê Kim Long
 1. Quản trị kinh doanh
 2. Kinh tế
 3. Kinh doanh thương mại
 4. Marketing
 5. Kinh tế phát triển
 6. Quản trị kinh doanh (chất lượng cao)
0984 080 124 longlk@ntu.edu.vn
5 Thầy Nguyễn Tuấn
 1. Kế toán
 2. Kiểm toán
 3. Kế toán (chất lượng cao)
 4. Tài chính Ngân hàng
 5. Chuyên ngành Công nghệ tài chính
0982 016 910 tuann@ntu.edu.vn
6 Cô Ninh Thị Kim Anh
 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 2. Quản trị khách sạn
 3. Quản trị khách sạn (chất lượng cao)
0979 888 929 kimanh@ntu.edu.vn
7 Thầy Ngô Quang Trọng
 1. Công nghệ chế tạo máy
 2. Kỹ thuật cơ điện tử
 3. Kỹ thuật nhiệt
 4. Kỹ thuật cơ khí
 5. Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số
0979 182 114 trongnq@ntu.edu.vn
8 Thầy Bùi Chí Thành
 1. Công nghệ thông tin 
 2. Hệ thống thông tin quản lý
 3. Công nghệ thông tin (chất lượng cao)
0989 639 211 thanhbc@ntu.edu.vn
9 Thầy Lê Hoàng Duy Thuần Ngôn ngữ Anh 0909 489 204 thuanlhd@ntu.edu.vn
10 Thầy Trương Thành Chung
 1. Kỹ thuật xây dựng
 2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
0763 223 248 chungtt@ntu.edu.vn
11 Thầy Nguyễn Thanh Tuấn
 1. Khoa học hàng hải
 2. Kỹ thuật ô tô
 3. Kỹ thuât tàu thủy
0916 162 280 nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
12 Cô Ngô Thị Hoài Dương
 1. Kỹ thuật môi trường
 2. Công nghệ sinh học
0914 070 670 hoaiduong@ntu.edu.vn
13 ThầyTrần Văn Hào
 1. Quản lý thủy sản
 2. Khai thác thủy sản
 3. Khoa học thủy sản
0915 839 250 haotv@ntu.edu.vn
14 Cô Nguyễn Thị Thúy
 1. Nuôi trồng thủy sản
 2. Bệnh học thủy sản
 3. Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú)
0909743745 thuynguyen@ntu.edu.vn